0

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ARTEMIS

Artikel 1 Definities
1.1 De termen in deze algemene voorwaarden hebben de betekenis zoals in dit artikel omschreven:
a) “Algemene Voorwaarden”: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
b) “Artemis”: Pro Health B.V. handelend onder de naam Artemis Laboratory, statutair gevestigd te Weert en kantoorhoudende aan de Pannenweg 313, 6031 RK Nederweert, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 13028394, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen;
c) “Klant”: iedere natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die als klant (potentieel) Producten van Artemis afneemt;
d) “Materiaal” of “Materialen”: ieder lichaamsmateriaal (bloed, urine, ontlasting etc.) die door de Klant worden aangeleverd in het kader van een onderzoek of analyse.
e) “Overeenkomst”: iedere overeenkomst tussen Artemis en de Klant, inclusief iedere wijziging daarvan en/of aanvulling daarop, voor de koop en verkoop van Producten, alsmede alle rechtshandelingen die verband houden met de voorbereiding en uitvoering van deze overeenkomst;
f) “Product” of “Producten”: de door Artemis via de website www.artemis-lab.nl aangeboden producten, waaronder, maar niet beperkt tot, voedingssupplementen, vitaminepreparaten en (voedsel)allergietesten;
g) “Website”: de door Artemis geëxploiteerde website www.artemis-lab.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Artemis en op alle met Artemis gesloten Overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan.
2.2 Afwijkende voorwaarden of bepalingen zijn enkel van toepassing indien en voor zover Artemis hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.3 Artemis behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Nieuwe Algemene Voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf het moment van kennisgeving van de Algemene Voorwaarden aan de Klant.

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Artemis zijn vrijblijvend. Artemis is gerechtigd om, onverwijld na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de Klant, het aanbod in te trekken.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en de daaraan verbonden prijzen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Artemis niet.
3.3 Artemis spant zich in om alle informatie op de Website zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, voor zover afwijking van deze afbeeldingen, specificaties en/of gegevens niet aan het redelijkerwijs te verwachten gebruik door de Klant en/of het normale gebruik van het Product in de weg staan.

Artikel 4 Overeenkomsten
4.1 De Overeenkomst komt tot stand zodra de Klant het aanbod van Artemis heeft aanvaard en Artemis het aanbod niet overeenkomstig artikel 3.1 heeft ingetrokken.
4.2 Artemis bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst per e-mail aan de Klant. Deze bevestiging wordt gezonden aan het e-mailadres dat door de Klant in het bestelproces is aangegeven.
4.3 Artemis is gerechtigd om – binnen de wettelijke kaders – onderzoek te doen of de Klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals naar al die feiten en/of omstandigheden die van belang zijn voor het (verantwoord) aangaan van een Overeenkomst. Indien Artemis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om de bestelling van de Klant te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Producten. Indien een besteld Product niet of niet langer beschikbaar is, dan zal Artemis de Klant informeren en de koop ongedaan maken en een reeds ontvangen betaling aan de Klant terugbetalen op hetzelfde rekeningnummer als waarvan de betaling oorspronkelijk is gedaan.

Artikel 5 Prijzen
5.1 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten voor zover de Producten met reguliere post verzonden kunnen worden. Indien een afwijkende verzendmethode noodzakelijk is, zullen deze kosten in rekening gebracht worden. Deze bijkomende verzendkosten worden afzonderlijk in het bestelproces en op de factuur gespecificeerd.
5.2 De op de Website vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen. Eventuele prijswijzigingen zijn niet van invloed op reeds tot stand gekomen Overeenkomsten.

Artikel 6 Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de Producten op de door Artemis aangegeven wijze plaats te vinden bij bestelling van de Producten.
6.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Klant, na daartoe door Artemis te zijn aangemaand en aan de Klant een termijn van veertien (14) dagen is gesteld om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, maar betaling van het verschuldigde bedrag binnen deze termijn is uitgebleven, over het verschuldigde bedrag wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten zullen door Artemis worden berekend aan de hand van de Wet- en het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 Levering
7.1 Levering van de Producten vindt plaats op het adres dat door de Klant in het bestelproces is aangegeven. Het leveradres dient zich te bevinden in Nederland, België of Duitsland. Voor zover het de levering van onderzoeks- of analyseresultaten betreft, worden deze in beginsel via Zivver (een beveiligde omgeving) verzonden. De Klant zal de resultaten bovendien binnen zijn/haar persoonlijk account in onze beveiligde omgeving kunnen inzien.
7.2 De Producten zijn vanaf levering daarvan voor risico van de Klant. Behoudens het bepaalde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, gaat het eigendom van de Producten eveneens bij levering over op de Klant.
7.3 Artemis heeft het recht aangeleverde Materialen af te keuren indien deze niet op correcte wijze zijn afgenomen en/of aangeleverd of anderszins van onvoldoende kwaliteit zijn. Artemis zal in dat geval contact opnemen met de Klant en om toezending van nieuwe Materialen verzoeken.
7.4 De verwachte levertermijn is vermeld op de Website en wordt eveneens in de bevestiging van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4.2 vermeld. Artemis streeft ernaar om de gekochte Producten binnen de genoemde levertermijn, maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen na bestelling aan de Klant te leveren. Indien het niet mogelijk is om het bestelde Product (niet zijnde een analyse) te leveren binnen dertig (30) dagen na bestelling daarvan door de Klant, dan is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
7.5 De in dit artikel genoemde levertermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertermijn verplicht Artemis niet tot schadevergoeding.
7.6 Indien Artemis ontvangen Materialen afkeurt, omdat deze niet op de correcte wijze zijn afgenomen dan wel aangeleverd, dan kan de bestelde analyse op dat moment niet worden uitgevoerd. De Klant zal dan opnieuw en op correcte wijze Materialen aanleveren. Dit zorgt voor een vertraging in de uitvoering en de aangegeven levertermijn. Artemis is niet verantwoordelijk voor deze vertraging.
7.7 Indien een bestelling betrekking heeft op meerdere Producten, is Artemis gerechtigd om de bestelde Producten in één keer of verdeeld over meerdere leveringen aan de Klant te leveren.
7.8 Indien de Klant het bestelde Product weigert in ontvangst te nemen of Artemis anderszins niet in staat wordt gesteld om het bestelde Product aan de Klant te leveren, heeft Artemis het recht om het Product voor rekening en risico van de Klant op te slaan tot het moment dat het Product opnieuw kan worden geleverd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Artemis behoudt zich de eigendom van de geleverde en nog te leveren Producten voor, totdat haar vorderingen ter zake de geleverde en nog te leveren Producten volledig door de Klant zijn voldaan.

Artikel 9 Herroepingsrecht
9.1 Een Klant is gerechtigd om de met Artemis gesloten Overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen te ontbinden (herroepingsrecht). De hiervoor genoemde termijn gaat in op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, dan wel, indien een van onderstaande situaties van toepassing is, op het moment zoals hieronder genoemd:
a. indien de Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste Product heeft ontvangen;
b. indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. indien sprake is van een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste Product heeft ontvangen.
9.2 De Klant kan geen gebruik maken van zijn/haar herroepingsrecht, indien:
a. sprake is van de levering van Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
b. sprake is van de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Dit geldt onder andere wanneer de verpakking van voedingssupplementen, vitaminepreparaten etc. is geopend.
c. Artemis begonnen is met de uitvoering van een aangevraagde analyse. Dit is het geval zodra Artemis Materialen van de Klant heeft ontvangen.
9.3 Indien de Klant van zijn/haar herroepingsrecht gebruikt wenst te maken, dan dient de Klant het daarvoor bedoelde modelformulier in te vullen en te zenden aan Artemis, dan wel een anderszins tot herroeping strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Artemis uit te brengen. In geval de herroepingsverklaring door de Klant op elektronische wijze wordt uitgebracht, zal Artemis de ontvangst van deze verklaring op een duurzame gegevensdrager aan de Klant bevestigen.
9.4 De Klant dient het Product onverwijld, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na uitbrenging van de herroepingsverklaring zoals bedoeld in artikel 9.3 aan Artemis te retourneren. De kosten voor retourzending van het Product komen voor rekening van de Klant.
9.5 Artemis zal het door de Klant betaalde aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de verklaring zoals bedoeld in artikel 9.3 aan de Klant restitueren. Indien het Product niet binnen de genoemde termijn door Artemis is ontvangen, zal Artemis het aankoopbedrag eerst restitueren nadat het Product door Artemis is ontvangen, dan wel nadat de Klant heeft aangetoond dat hij het Product aan Artemis heeft teruggezonden.
9.6 De Klant is gehouden om voorafgaand aan de herroeping van de Overeenkomst zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Indien de geretourneerde Producten niet (meer) verkeren in de staat waarin deze aan de Klant zijn geleverd, bijvoorbeeld omdat de verpakking door de Klant is geopend, is Artemis gerechtigd om een eventuele waardevermindering van de Producten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

Artikel 10 Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid
10.1 Artemis staat ervoor in dat de Producten, gelet op de aard en de in het aanbod vermelde omschrijving daarvan, voldoen aan hetgeen de Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten en dat de Producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik van de Producten noodzakelijk zijn. Voor zover het Product een onderzoek of analyse betreft, geldt dat de mogelijkheid om het onderzoek of de analyse (succesvol) uit te voeren mede afhankelijk is van de kwaliteit van het aangeleverde Materiaal. Materiaal van onvoldoende kwaliteit dan wel Materiaal dat niet op correcte wijze is aangeleverd, kan erin resulteren dat de analyse niet kan worden uitgevoerd dan wel dat de analyse tot een afwijkende uitkomst leidt.
10.2 Buiten het bepaalde in artikel 10.1, verstrekt Artemis geen enkele garantie aan de Klant ter zake de door haar verkochte Producten. De door Artemis verstrekte garantie strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van de hierna genoemde omstandigheden:
a. gebruik van een Product na het verstrijken van de op het Product genoemde houdbaarheidsdatum;
b. gebruik van een Product in strijd met de door Artemis en/of de leverancier van Artemis verstrekte instructies en/of gebruiksadviezen;
c. onvoorzichtig en/of onoordeelkundig gebruik van een Product;
d. door de Klant en/of een derde toegebrachte aanpassingen en/of wijzigingen aan het Product, zonder dat Artemis hiervoor toestemming heeft gegeven;
e. het Product in strijd met het door Artemis en/of de leverancier van Artemis verstrekte bewaaradvies van het Product.
10.3 Eventuele aanspraken op grond van de door Artemis verstrekte garantie dienen door de Klant binnen twee (2) maanden na het ontdekken van een gebrek schriftelijk aan Artemis te worden gemeld, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op Artemis vervalt. Indien de Klant een gebrek in een Product ontdekt of vermoedt, dient de Klant het gebruik van het Product onmiddellijk te staken.
10.4 Indien de Klant Artemis aanspreekt op grond van de door Artemis verstrekte garantie, is de Klant verplicht om Artemis in de gelegenheid te stellen om het Product te onderzoeken teneinde het gebrek vast te stellen. De Klant is gehouden om de in dat kader door Artemis gegeven instructies, waaronder instructies omtrent verzegeling of retourzending van het Product, op te volgen.
10.5 Indien een door de Klant ingediende klacht gegrond wordt bevonden, dan is Artemis, niettegenstaande enige andere bepaling in dit artikel, gehouden om het Product alsnog aan de Klant te leveren, het gebrekkige Product te (laten) herstellen, dan wel om het gebrekkige Product te vervangen door een niet gebrekkig Product, een en ander uitsluitend ter keuze van Artemis.
10.6 Niettegenstaande enig artikel in deze Algemene Voorwaarden, sluit Artemis haar aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van of in verband met een Overeenkomst niet uit en beperkt zij haar aansprakelijkheid niet, voor zover haar aansprakelijkheid verband houdt met overlijden of letsel als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Artemis jegens de Klant.
10.7 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.6, is Artemis jegens de Klant niet aansprakelijk voor enige schade op grond van of in verband met enige Overeenkomst, ongeacht de wijze van ontstaan van deze schade en ongeacht of het directe, indirecte en/of gevolgschade betreft.
10.8 Dit artikel geldt onder voorbehoud van de wettelijke rechten van de Klant waarvan niet mag worden afgeweken.

Artikel 11 Product recall
11.1 Indien Artemis bekend wordt met een gebrek in de geleverde Producten (inclusief verpakkingen) dat (mogelijk) van invloed is op de gezondheid van de Klant en/of derde personen, behoudt Artemis zich het recht voor om passende maatregelen te nemen ter voorkoming van gezondheidsschade, waaronder i) het uit het assortiment nemen van het Product; ii) het annuleren van leveringen van het Product; iii) het terugroepen van het Product. De keuze welke passende maatregelen in een concreet geval worden genomen, berust uitsluitend bij Artemis.

Artikel 12 Privacy
12.1 Artemis respecteert de privacy van de Klant. Artemis zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving en het privacy- en cookie statement van Artemis.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle Overeenkomsten tussen Artemis en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Het Verdrag der Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980) is niet van toepassing op de Overeenkomst(en) tussen Artemis en de Klant en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is in een geschil tussen Artemis en een Klant. In afwijking hiervan is Artemis te allen tijde gerechtigd om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats c.q. de statutaire zetel van de Klant.

Artikel 14 Slotbepalingen
14.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of van Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn gehouden om de bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
14.2 Bij problemen omtrent uitleg en interpretatie van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Nederweert, maart 2022