Algemene voorwaarden

In dit document, tezamen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, leest u de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website www.artemis-lab.nl, als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u Onze Site gebruikt. Door Onze Site te gebruiken of door u te registreren als gebruiker, geeft u aan dat u akkoord gaat met onze gebruiksvoorwaarden en dat u deze zult naleven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, heeft u geen toestemming om Onze Site te gebruiken.

1 Informatie over ons

1.1 Deze website wordt beheerd door Pro Health B.V., handelend onder de naam Artemis. Wij zijn geregistreerd in Nederland onder nummer 13030808 en gevestigd te Weert. Ons voornaamste handelsadres is Pannenweg 313, 6031RK Nederweert en ons postadres is Postbus 316, 6000AH Weert. In dit document betekent “Artemis” of “wij”: Pro Health B.V.

2 Toegang tot Onze Site

2.1 Toegang tot Onze Site is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de dienst die wij aanbieden op Onze Site zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). 2.2 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere persoon als Onze Site om enigerlei reden op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is. 2.3 Wij kunnen de toegang tot onze gehele Site of een deel daarvan van tijd tot tijd beperken, mits wij redelijk handelen, voor u of enige andere persoon, geheel naar ons eigen goeddunken. 2.4 Als u een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt verstrekt in het kader van onze beveiligingsprocedures, moet u die informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet bekend maken aan derden. Wij hebben op ieder moment het recht om een gekozen of verstrekte gebruikersidentificatiecode of wachtwoord te deactiveren als u zich naar onze mening niet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft gehouden. 2.5 U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot Onze Site. U bent er ook voor verantwoordelijk dat personen die toegang hebben tot Onze Site via uw internetverbinding bekend zijn met deze voorwaarden en deze naleven. 2.6 Wij streven ernaar Onze Site regelmatig te actualiseren en kunnen de inhoud op ieder gewenst moment veranderen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot Onze Site opschorten of Onze Site voor onbepaalde tijd sluiten. Materiaal op Onze Site kan op een bepaald moment verouderd zijn, maar wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal te actualiseren.

3 Verboden gebruik

3.1 U mag Onze Site alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U mag Onze Site niet gebruiken: a) op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving; b) op een manier die onrechtmatig of frauduleus is, of een onrechtmatig of frauduleus doel of gevolg heeft; c) voor het verzenden of doen verzenden van ongevraagde, ongeoorloofde of promotionele materialen of andere soortgelijke aanbiedingen (spam); en/of d) voor het willens en wetens verspreiden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s bevat, of een vergelijkbare computercode die is ontworpen om de werking van computersoftware, communicatienetwerken of hardware nadelig te beïnvloeden. 3.2 U zegt tevens toe: a) dat u geen enkel gedeelte van Onze Site zal reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met deze voorwaarden; b) dat u (i) geen gedeelte van Onze Site; (ii) geen apparatuur of netwerk waarop Onze Site is opgeslagen; (iii) geen software gebruikt bij het aanbieden van Onze Site; en (iv) geen apparatuur of netwerk of software in eigendom van of gebruikt door derden, onbevoegd zal benaderen.

4 Opschorting en beëindiging

4.1 Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of sprake is van een schending van deze voorwaarden door uw gebruik van Onze Site. Wanneer zich een schending van deze voorwaarden heeft voorgedaan, kunnen we elke maatregel nemen die wij passend achten. 4.2 Het niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in alle of enkele van de volgende maatregelen onzerzijds: a) onmiddellijke, tijdelijke of definitieve beëindiging van uw recht om Onze Site te gebruiken; b) onmiddellijke, tijdelijke of definitieve verwijdering van berichten of materialen die door u naar Onze Site zijn geüpload; c) u een waarschuwing geven; d) een juridische procedure tegen u beginnen voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit de schending, of verdere gerechtelijke stappen tegen u; e) dergelijke informatie bekend maken aan rechtshandhavingsinstanties wanneer we dat redelijkerwijs nodig achten. 4.3 Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor eventuele maatregelen als reactie op schendingen van deze voorwaarden. De in dit beleid beschreven reacties zijn niet uitputtend en we kunnen iedere andere maatregel nemen die wij redelijkerwijs passend achten.

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Wij zijn de eigenaar/licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Onze Site en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken worden over de hele wereld beschermd door wetten en verdragen inzake auteursrechten. Al deze rechten zijn voorbehouden. 5.2 U mag gedeelten van pagina’s van Onze Site alleen voor persoonlijke doeleinden afdrukken en downloaden. U mag gedownloade gedeelten niet langs elektronische weg verspreiden, anders dan voor opslag- of back-updoeleinden op uw eigen computer. 5.3 U mag papieren of elektronische kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag illustraties, foto’s, video- of geluidsfragmenten of afbeeldingen niet gebruiken zonder de bijbehorende tekst. 5.4 U mag aanduidingen van octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken, merken of andere intellectuele eigendomsrechten op Onze Site of de materialen verkregen via Onze Site niet wijzigen of verwijderen. 5.5 Onze status (en die van geïdentificeerde contribuanten) als auteur van materiaal op Onze Site moet altijd worden erkend. 5.6 U mag geen enkel deel van het materiaal op Onze Site voor commerciële doeleinden gebruiken, zonder daarvoor een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers. 5.7 Als u een gedeelte van Onze Site afdrukt of kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om Onze Site te gebruiken onmiddellijk eindigen en moet u de kopieën van de materialen die u hebt gemaakt terugsturen of vernietigen, zulks naar onze keuze. 5.8 Als u meent dat wij inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten of die van derden, verzoeken wij u ons dat onmiddellijk te melden. Uw bericht moet onder andere de volgende informatie bevatten: (1) een beschrijving van de intellectuele eigendomsrechten waar inbreuk op zou worden gemaakt; (2) een beschrijving van de beweerdelijke inbreuk; (3) een beschrijving van de locatie van de beweerdelijk inbreuk makende materialen; (4) uw contactgegevens.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. Wij staan niet in voor de ononderbroken en veilige toegang tot onze diensten. De werking van onze site kan worden verstoord door talrijke factoren waarover wij geen controle hebben. 6.2 Ten aanzien van het op Onze Site weergegeven materiaal worden geen garanties of voorwaarden met betrekking tot de juistheid ervan gegeven. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij hierbij uitdrukkelijk uit: a) alle voorwaarden, garanties en andere door de wet, het toepasselijk recht of billijkheid geïmpliceerde bepalingen; b) alle aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan en ongeacht of deze wordt veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar was dat de schade geleden zou worden door een natuurlijke of rechtspersoon, direct of indirect in verband met het gebruik van Onze Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor derving van inkomsten, omzetderving; winstderving of verlies van contracten; verlies van verwachte besparingen; verlies van gegevens; verlies van goodwill; en verspilde tijd van leidinggevenden of andere medewerkers. 6.3 Onze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de persoon die Onze Site gebruikt en de schade heeft geleden is betaald in de 12 maanden voorafgaand aan de oorzaak van de maatregel die aanleiding gaf tot de desbetreffende vordering. 6.4 Dit artikel heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of letsel als gevolg van nalatigheid onzerzijds, noch op onze aansprakelijkheid voor fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die op grond van het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7 Informatie over u en uw bezoeken aan Onze Site

7.1 Wij verwerken informatie over u overeenkomstig ons Privacy beleid. Door gebruik te maken van Onze Site of een bestelling te plaatsen dan wel een test of onderzoek aan te vragen gaat u akkoord met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. 7.2 In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de voorwaarden van het Privacy beleid, prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden.

8 Virussen, hacking en andere strafbare feiten

8.1 U mag geen misbruik maken van Onze Site door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware, logische bommen of ander materiaal, programma’s of soortgelijke computercodes in te voeren (of door gegevens of materialen te verzenden of te uploaden, die virussen etc. bevatten), die kwaadaardig zijn of technisch schadelijk of die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware van Onze Site nadelig te beïnvloeden. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te krijgen tot Onze Site, de server waarop Onze Site is opgeslagen of een server, computer of database die met Onze Site is verbonden. U mag Onze Site niet aanvallen via een denial of service-aanval of een verspreide denial of service-aanval. 8.2 Bij schending van deze bepaling pleegt u mogelijk een strafbaar feit op grond van de toepasselijke wetgeving. Wij zullen een dergelijke schending melden aan de relevante handhavingsinstanties en met hen samenwerken om uw identiteit te achterhalen. Ingeval van een dergelijke schending zullen uw rechten om Onze Site te gebruiken onmiddellijk eindigen. 8.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verspreide denial of service-aanval, virussen of andere technisch schadelijke materialen die uw computer, computerprogramma’s, gegevens of andere materiaal kunnen infecteren als gevolg van uw gebruik van Onze Site of het downloaden van materiaal op onze site of een daarmee verbonden website.

9 Links naar Onze Site

9.1 U mag geen link naar Onze Site maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 9.2 Onze Site mag niet op een andere website worden geframed zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 9.3 Wij behouden ons het recht voor om onze toestemming voor links en frames zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. 9.4 Als u op een andere manier gebruik wilt maken van materiaal op Onze Site dan hierboven aangegeven, verzoeken wij u ons een verzoek te sturen.

10 Links vanaf Onze Site

10.1 Links vanaf Onze Site naar websites en bronnen van derden zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor schade die mogelijk voortvloeit uit uw gebruik daarvan.

11 Ons recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen

11.1 Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment herzien door wijziging van dit document. Het is uw verantwoordelijkheid om dit document van tijd tot tijd te controleren en kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien deze bindend zijn voor u. Aan sommige bepalingen vervat in deze gebruiksvoorwaarden kan worden gederogeerd door bepalingen of kennisgevingen die elders op Onze Site worden gepubliceerd.

12 Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 De Nederlandse rechter heeft exclusieve bevoegdheid ten aanzien van vorderingen die voortvloeien uit of in verband met een bezoek aan Onze Site, hoewel wij ons het recht voorbehouden om een procedure jegens u in te stellen wegens een schending van deze voorwaarden in het land waar u woonachtig bent of een ander relevant land. Tenzij dwingend lokaal recht van toepassing is, worden deze gebruiksvoorwaarden beheerst door Nederlands recht.

13 Contact

13.1 Als u zorgen heeft over materiaal dat op Onze Site verschijnt, kunt u contact opnemen via info@artemislab.nl.